prof. PhDr. Vladimír Just, Csc.

Na KDV přednáší novější dějiny českého divadla, dějiny evropského a českého kabaretu, dějiny české divadelní kritiky, faustovský mýtus, divadlo v mediálním prostoru a vede odborné semináře týkající se mediální problematiky.

Vzdělání a kvalifikace

 • 1969 absolvoval obor divadelní věda na FF UK
 • 1983 udělen doktorát z divadelní a filmové vědy na FF UK
 • 1974-1984 interní aspirantura v ČSAV (Kabinet pro studium českého divadla)
 • 1985 udělen titul CSc. (obhajoba kandidátské disertační práce: Proměny kabaretního herectví)
 • 2004 jmenován docentem pro obor české divadlo (habilitační práce Mysterium smíchu, Život a dílo V. Buriana)

Praxe

 • 1974 -1996 vědecký pracovník Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV
 • od 1989 šéfredaktor vědeckého teatrologického časopisu Divadelní revue nejprve při ČSAV, později při Divadelním ústavu Praha
 • 1993-1996 vědecký pracovník Kabinetu pro studium českého divadla v Divadelním ústavu
 • od 1996 výuka na Katedře divadelní vědy na FF UK
 • od 1991 výuka na FAMU Praha
 • od 1998 externí výuka na Vyšší odborné škole tvůrčího psaní J. Škvoreckého
 • od 2000 externí výuka na Literární akademii Josefa Škvoreckého

Výběr z tvůrčí a publikační činnosti

 • Proměny malých scén, MF, Praha 1984
 • Z dílny malých scén, MF, Praha 1989
 • Divadlo plné paradoxů (O Divadle satiry 1944-48 a nejen o něm), Panorama, Praha 1990
 • Il Teatro Liberato (Osvobozené divadlo V+W) 1927 - 1938, in: Biblioteca Teatrale N.22-23, Roma 1991
 • Věc: Vlasta Burian, Rozmluvy, Praha 1991
 • Mystérium smíchu (Život a dílo krále komiků), Academia, Praha 1993, reed.2001
 • Kabaret jako mefistofelské pokušení divadla (Mefistofelská role kabaretu v českém divadle: inferiorita nebo infernalita?), Divadelní revue, 5, 1994, č. 4
 • Faust po česku (Od Josefa Berga a Josefa šafaříka k Janu Švankmajerovi), Divadelní revue 6, 1995, č.4
 • Česká divadelní kultura v datech a souvislostech (1945-1989), V. Just a kol., DÚ Praha, 1995
 • Poklona není můj obor (výbor statí), Academia, Praha 1996
 • Byli Voskovec a Werich salonními komunisty? (Poznámky k politické orientaci tvorby V+W), Divadelní revue, 9, 1998, č. 2
 • Paralelní divadelní polis - přínosy a meze malých scén, in: Co daly naše země Evropě (II)., ELK Praha 2000
 • Werichovo ABC, nakl. Brána (úvodní esej, výběr, sestava, montáž, komentář, soupis repertoáru 1955-1960), Praha 2000
 • Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů, DÚ Praha (26 hesel), 2000
 • Prolegomena ke každé příští historii alternativního divadla, která se má stát vědou, in: Alternativní kultura 1945-1989, LN, Praha 2001
 • Faust a gnose I a II, Divadelní revue, 12, 2001, č. 2 a 3
 • Případ Vilém Werner, Divadelní revue, 14, 2003, č. 1
 • Realistický kronikář absurdity aneb Fuck-off dramatika Vlastimila Venclíka, in: Nezvaný host a jiné hry, G+G, Praha 2002
 • Gnóze a Faust (Rudolf Steiner, C. G. Jung a J. W. Goethe), Divadelní revue, 15, 2004, č.2
 • Příspěvek k jazyku experanto aneb Dramatické neosoby Václava Havla. Divadelní revue, 15. 2004, č.3
 • Jan Neruda a Goethův Faust, in Miscellanea theatralia (Sborník A. Scherlovi k osmdesátinám), Praha 2005
 • Teatralita politického procesu aneb "Horáková a společníci" jako divadelní inscenace, Divadelní revue, 17, 2006, č. 1
 • Divadlo v totalitním systému, řešitel - grantový projekt pro léta 2003-2005 (dokončeno únor 2006, v tisku)
 • Pravidelný divadelní a televizní kritický sloupek (Úvahy postdivadelní / posttelevizní), Literární noviny 1990 - 1995, Divadelní noviny 1995-96)
 • autorská hesla pro encyklopedii Základní pojmy divadla (ed. P. Pavlovský)

Působení v zahraničí

 • 1990 přednáška o roli divadla v sametové revoluci, Gerattstädten, Rakousko
 • 1993 seminář o divadle v totalitním systému, Berlín, Německo
 • 1994-1995 2 x Faustologická konference, Elwangen, Německo
 • 2006 referát na mezinárodní vědecké konferenci Interdisciplinární problémy masmediální komunikace, Smolenice, SR

Členství v redakčních radách

 • šéfredaktor časopisu Divadelní revue
 • od 2006 předseda redakční rady Divadelní revue

Členství ve vědeckých a uměleckých radách

 • 1997-1999 člen a tiskový mluvčí Rady Fondu české kinematografie při MK ČR
 • Člen PEN-klubu, Obce spisovatelů, Teatrologické společnosti
 • Od 2005 člen Grantové komise Magistrátu HMP
 • Od 2006 člen vědecké oborové rady FFUK