Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

nar. 1. 10. 1979 ve Valašském Meziříčí

Vzdělání a kvalifikace:
2004 – 2011 Doktorské studium na Katedře divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Disertační práce Recepce divadla v pozdní antice: obrany, útoky, učená pojednání.
1998 – 2004 Magisterské studium teorie a dějin divadla (od r. 1998) a klasické řečtiny (od r. 2000) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Diplomová práce Římský pantomimus.

Přehled pedagogických aktivit:
od 2007 Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, vědecká pracovnice
od 2006 externě, od 2011 odborná asistentka Katedra divadelní vědy FF UK
od 2006 externě DAMU
od 2005 externě Ústav klasických studií FF MU


Výběr z publikací:
Editor kolektivní monografie
Staging of Classical Drama Around 2000.
Šípová, P. – Sarkissian, A. (eds.) Staging of Classical Drama Around 2000. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2007. (vyšlo koncem ledna 2008)

Kapitola v monografii
Translating Greek Drama: Three Czech Electras.
In Staging of Classical Drama Around 2000. Šípová, P. – Sarkissian, A. (eds.) Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2007, 183-199.


Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis v deseti zastaveních. In Latina v církevním a světském školství. E. Juríková, J Kepartová, P. Kitzler a kol., Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. – Kabinet pro klasická studia, 2009, 40-56.

Práce publikované v domácích recenzovaných časopisech
Ignatiovy Verše o Adamovi v kontextu raného biblického dramatu. (upravená česká verze anglické studie uveřejněné v Eirene 2009) a překlad kvazidramatu Verše o Adamovi (překlad ve spolupráci s Matoušem Jaluškou) v recenzním řízení Divadelní revue.

Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage 2001–2009.
Daniela Čadková – Alena Sarkissian. In Eirene 2009, 73-102.
Ignatius the Deacon’s Verses on Adam in the Context of Early Biblical Drama.
In Eirene 2009, 7-22.

Diomedovo pojednání O dramatickém básnictví.
In Divadelní revue 2008 (3), 84-87.

Donatus o komedii.
In Divadelní revue 2008 (4), 66-67.

Byzantské pojednání o tragédii.
In Divadelní revue 2007 (1), 98-102 (stať a překlad díla).

Databáze českých inscenací antických dramat Olympos.
In Listy filologické 130, 2007, č. 3-4, s. 386-387 (zkrácená verze textu v Akademickém bulletinu).

Skenikoi, mimoi and Other Defectors: Theatre in Testimonies of Early Christian Legal Decrees of Eastern Rome.
In Eirene 43, 2007, 194-202.

Chvála pantomimu dvakrát jinak. Lúkiános – Libanios.
In Divadelní revue 2005 (4), pp. 22-26.

Příspěvky ve sbornících
Nad četbou Longína: několik poznámek k pozoruhodnému textu.
In Ad honorem Martin Svatoš, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011 (v tisku).

Antika v rozhlase: inscenace řecké tragédie.
In Ad honorem Eva Stehlíková. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová, Jan Jiřík (eds.), Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011, s. 318-337.

Databáze českých inscenací antických dramat Olympos.
In O divadle 2008: Příspěvky pronesené na teatrologických konferencích v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2009, 201-202.

Mlsný cestovatel Archestratos.
In Puchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Ed. Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler, Praha 2008, 98-104.

Příspěvky v jiných publikacích
Závrať z okamžiku.
In Medeia, program k inscenaci. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, 2008, s. 7-11.

Stát se kentaurem.
In Equus. Program k inscenaci. Brno: Městského divadla 2008, 131-148.

Josef Překrásný.
Alena a Karen Sarkissian, In Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Program k inscenaci, Brno: Městské divadla Brno, 2006, 129-140.

Čtyřikrát o rodině antického Řecka... a jedna poznámka navíc.
In Rozrazil 2006 (10), 29-32.

Překlady
J. Jory: Kontinuita a proměnlivost v římském divadle.
In KOD: Konkrétne o divadle 2009 (3), 10, 27-34.
Nurit Yaari: Řecká tragédie v teorii a praxi. In KOD: konkrétne o divadle, 2009 (3), 16-24.


Zahraniční pobyty a vědecké aktivity:
2010 Studijní pobyt v Athénách v rámci dvoustranných kulturních dohod mezi ČR a Řeckem (týdenní pobyt).
2005 – 2006 Studijní pobyt v Athénách od Státního stipendijního fondu Řecké republiky (State Scholarship Foundation, roční pobyt).
2002 – 2003 Studijní pobyt na National and Kapodistrian University of Athens v Řecku v rámci programu Erasmus (půlroční).
2002 Účast na Intensive Summer Course of Ancient Greek Drama v Epidauru. Prezentace Antigone 1989.


Přednášky na pozvání:
červenec 2011 Tragédie jako ars moriendi. (Letní škola klasických studií, Praha)
duben 2011 Divadelní kultura helénismu (Ústav klasických studií FF MU Brno)
leden 2011 Tisíc let reflexe divadla na řeckém Východě (Český národní byzantologický komitét)
leden 2011 Řecké divadlo klasické doby (Gymnázium Jana Nerudy, v cyklu Malostranská akademie)
listopad 2010 Řecké divadlo klasické doby
Řecká tragédie v českých zemích (obojí ve Sdružení učitelů klasických jazyků ALFA)
červenec 2010 Věc Faidra
„Show must go on!” Teatralita podívaných římského císařství (obojí na Letní škole klasických studií, Opava)
červenec 2009 Ludus Danielis v deseti zastaveních (Letní škola klasických studií, Trnava)
březen 2009 Pantomimus čili tragoedia saltata (Teatrologická společnost, Praha)
červenec 2007 Syn dnešního dne: Oidipús tyrannos (letní soustředění školy Aria, Kutná Hora)
únor 2007 Poetika antická a byzantská
Mimus a pantomimus (obojí v Kabinetu divadelních studií, FF MU)


Příspěvky na konferencích:
Terentius a larmoyantní komedie („Toho lva mi dejte taky!” Symposium na počest Evy Stehlíkové, Praha 10. listopadu 2010)
Databáze inscenací antického dramatu Olympos (Paměť divadla, Olomouc 9. října 2008)
St. Genesius et alii (Theatre without borders, Praha, 16. května 2007)
Sophocles’ Electra 2005 (Staging of Classical Drama around 2000, Praha 2005)

Další aktivity:
členka Českého národního byzantologického komitétu
členka Teatrologické společnosti
členka redakční rady časopisu Eirene