PhDr. Barbara Topolová, PhD.


Vědecká a odborná činnost

od roku 2006 – řešitelka grantového projektu Česká divadelní encyklopedie – Biografický slovník – Činoherní divadlo 19. století, realizované v české řeči (1862 – 1918)
od roku 2006 – redaktorka časopisu Czech Theatre
od roku 2005 – redaktorka vědeckého čtvrtletníku Divadelní revue
2000 – 2002 – řešitelka grantového projektu Česká divadelní encyklopedie – Biografický slovník – Činoherní divadlo 19. století, realizované v české řeči (1785 – 1862)
1997 – PhD. na katedře divadelní a filmové vědy FF UK, disertační práce České obrozenecké a poobrozenecké drama
od roku 1996 – výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla
1990 – 96 – interní, posléze externí postgraduální studium na katedře divadelní vědy FF UK
1992 – 1995 – redaktorka kritické rubriky odborného čtrnáctideníku Divadelní noviny
1990 – PhDr. na katedře divadelní a filmové vědy FF UK
1989 – absolutorium tamtéž, diplomová práce Počátky režijní tvorby Otomara Krejči v Národním divadle


Publikované studie:

Krejčovy inscenace Tyla, Divadelní revue 1991, č. 3
Co je české, to je hezké (České dějiny v obrozenecké a poobrozenecké dramatice), Divadelní revue 1997, č. 2
Josef Kajetán Tyl romantik?, Divadelní revue 1997, č. 3
„V lůně štěstí“. (Bíla růže M. D. Rettigové jako první pokus o česku sentimentální hru), Divadelní revue 2008, č. 1
ISSN Divadelní revue je 0862-5409


Ediční práce:

Josef Topol a divadlo za branou, Čs. spisovatel, Praha 1993 (edičně připravila a uspořádala, autorka doslovu a bibliografie)
ISBN 80-202-0395-8
Sergej Machoninn – Šance divadla, Divadelní ústav 2005 (edičně připravila a uspořádala spolu s T. Pokornou, autorka edičních poznámek a spoluautorka bibliografie)
ISBN 80-7008-186-4

od roku 2000 - řídí spolu s Janou Patočkovou edici Eseje, kritiky, analýzy