Přijímací zkoušky

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz
Nový web pro uchazeče:
http://uchazec.ff.cuni.cz

Den otevřených dveří KDV: 12. ledna 2019
Obecné informace:
prijimacky(a)ff.cuni.cz

Název oboru: divadelní věda 
Forma studia:
prezenční jednooborové a dvouoborové
Typ studia:
bakalářské a navazující magisterské
Termín podávání přihlášek:
 do 28.2.2019 pro bakalářské studium
                                             do 31.3.2019 pro magisterské studium
                                             do 30.4.2019 pro doktorské studium

Administrativní poplatek:
640,- Kč za jednu elektronickou přihlášku na 
program, obor či dvouspecializaci umožňující samostatné (jednooborové) studium
320,- Kč za jednu elektronickou přihlášku na program, obor či dvouspecializaci neumožňující samostatné (jednooborové) studium = je třeba podat nejméně dvě přihlášky


Elektronická přihláška je k dispozici na adrese:
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska.
Přihlášku je nutné odeslat a poplatek uhradit do 28.2.2019.
Elektronicky podaná přihláška se netiskne a nezasílá.
Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Úda
je pro platbu:

Banka: Komerční banka Praha 1
Účet:
85631011/0100
Konstantní symbol:
0308
Variabilní symbol:
820001
Specifický symbol: i
nformačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód), každá přihláška ke studiu vyplněná elektronicky má své číslo (šestimístný kód). Při platbě on-line kartou se specifický symbol nevyplňuje.
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011
 

Platbu je možno provést on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK.

Adresa majitele účtu:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací zkouška:
dvoukolová (písemná a ústní) 

Forma a typ studia:
jednooborové a dvouoborové prezenční bakalářské studium 
Kombinovatelnost:
se všemi dvouoborovými bakalářskými programy
Předpokládaný počet přijatých: 20

Profil absolventa:
U absolventa tříletého bakalářského studia se předpokládá orientace v kulturním a uměleckém prostředí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké artefakty. Vzhledem k těmto  dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média, divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu na totožném či jinak spřízněném (zejména
uměnovědném oboru).

Průběh zkoušky:

1. kolo:
1) oborový test
2) kulturní a uměnovědný přehled
3) dějiny divadla

2. kolo:
1) zkouška z teorie a dějin divadla
2) rozprava nadprostudovanou a doporučenou literaturou
3) zhodnocení a rozprava o písemných pracích

Další požadavky:
dvě písemné domácí práce s divadelně vědnou tématikou (recenze inscenace, analýzy dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle - každa v rozsahu minimálně 3.600 znaků) + seznam odborné četby + stručný životopis

Uvedené materiály je třeba předat osobně v den konání řádného (nikoli náhradního) termínu prvního kola přijímacích zkoušek (tj. písemné části přijímací zkoušky), případně poslat poštou na adresu katedry (datum odeslání - nejpozději v den konání řádného termínu písemné části písemné zkoušky)

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Literatura k přijímacím zkouškám:

Orientační základní literatura z dějin divadla:
Bernard, J. (Kopecký, J.): Co je divadlo? Praha: SPN, 1983.
Brockett, O.G.: Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství LN. 1999.
Císař, J. Přehled dějin českého divadla I. a II. Praha: AMU, 2004 a 2006.

Povinné texty k přijímacím zkouškám (uchazeč by měl podrobněji znát alespoň jeden z následujících textů) :
Aristoteles: Poetika. (různá vydání)
Brecht, B.: Malé organon pro divadlo. In: Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958. s. 87 - 121.
Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48 - 68.
Diderot, D.: Herecký paradox
.  Olomouc: Votobia, 1997.
Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389 - 401.
Hořínek, Z. Tragédie a komedie. In: Kniha o komedii. Praha: Scéna, 1992. s. 9 - 11.

Dramata (předpokládaná znalost min. cca 10 her) :
pro inspiraci je možno využít následující seznam divadelních her (česká a světová dramatika) - viz  seznam doporučených dramat pro 1. ročník (četba dalších autorů a jiných her je přirozeně možná, ba žádoucí)

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Forma a typ studia:
jednooborové i dvouoborové prezenční navazující magisterské studium
Kombinovatelnost:
nelze
 
Profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda se může vzhledem ke svým získaným znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod.

Průběh zkoušky: 

1) rozprava s uchazečem nad předloženým projektem studia
2) posouzení a ropzrava nad předloženými pracemi
3) zkouška z teorie a dějin divadla (předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky z oblasti teorie a dějin divadla)

Další požadavky: písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, zaměření uchazeče – cca 5 000 znaků), 1 (max. 2) písemná domácí práce (bakalářská DP, seminární práce, studie - minimální rozsah odevzdané práce je 40.000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).

Veškeré podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 17. května 2019 v obálce adresované: Katedra divadelní vědy, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká republika) buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) či prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na:www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/podminky_2015_16_final1.pdf